LEGISLAțIE APLICABILă

-Legea societăților comerciale nr. 31/1990;

-Ordonanța de urgența nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

-Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

-Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - Guvernul României;

-Legea Nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

-Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

-Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 

Contact

Mesaj de contact

Holding

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#