PROIECTARE

       

            Conceput și realizat ca un departament tehnic menit să asigure eleborarea de proiecte complexe, “Departamentul Proiectare” este structurat pe colective/servicii care acoperă toate misiunile necesare realizării unui “întreg” coerent.

            Sunt prezente astfel: colectivele / serviciile arhitectură, structură, instalații, edilitare și topo-cadastru.

  • Serviciul / Colectivul arhitectură, care reunește arhitecți cu drept de semnătură, este de fapt motorul ce asigură demararea proiectelor: se concep, creioneză și finalizează/definitivează, planurile, partiurile necesare asigurării îndeplinirii tuturor solicitărilor transmise prin tema de proiectare de către beneficiar, realizând:

                 -  Participare la finalizarea temei de proiectare; 

                 -  Realizarea ilustrațiilor de temă;

                 -  Documentații tehnice în fazele PAC, PTh, DE (inclusiv Caietele de sarcini);

                 -  Întocmire documentații pentru obținere avize;

                 -  Redactarea proiectelor în toate fazale prezentate;

                 -  Realizarea planșelor de prezentare, randări color,  perspective;

                 -  Elaborarea Caietelor de sarcini și a antemăsurătorilor;

                 -  Elaborarea proiectului de urmărire a comportării în timp a obiectivului;

           Primordială în cadrul activității curente, concrete, a specialității arhitectură, este asigurarea corectei funcționalități, optimei dimensionări și respectarea cadrului legal.

           Concomitent, se acordă o importanță deosebită realizării unei volumetrii interesante și a unei exprimări plastice deosebite.

  • Serviciul / Colectivul structură, alcătuit din ingineri structuriști cu experiență îndelungată în proiectare, asigură materializarea ideilor arhitecților prin realizarea “suportului” de rezistență  / structură al clădirilor, întocmind:

               -  Calculul structurii de rezistență;

               -  Breviare de calcul ;

               -  Modelarea pe calculator a structurii pentru verificarea calculelor;

               -  Elaborarea planurilor de cofraj si armătură;

               -  Întocmirea detaliilor de fundații, a nodurilor de cadru și a armărilor speciale;

               -  Elaborarea antemăsurătorilor și a Caietelor de sarcini;

               -  Elaborarea proiectului de urmărire a comportării în timp a obiectivului;

 

           Inginerii structuriști sunt cei care, prin calcul și modelări elaborate, “croiesc” structura de rezistență a fiecărei “case”, urmărind consecvent respectarea normativelor și eficientizarea execuției.

  • Serviciul / colectivul instalații reunește ingineri proiectanți de instalații sanitare, electrice, HVAC și gaze, utilități absolut necesare funcționării fiecărui obiectiv, care in activitatea curenta elaboreaza:

             -  Breviarul de calcul pe specialități: sanitare, electrice, hvac și gaze;

             -  Schemele coloanelor și distribuția diverselor tipuri de instalații

             -  Poziționarea și montarea tuturor obiectelor/echipamentelor specifice;

             -  Detalii de montare și trasee specifice pentru fiecare tip de instalații;

             -  Poziționarea racordurilor instalațiilor interioare la cele exterioare;

             -  Întocmirea antemăsurătorilor și caietelor de sarcini;

             -  Elaborarea proiectului de urmărire a comportării în timp a obiectivului;

 

  • Serviciul / colectivul de cadastru și topometrie este menit sa fie elaboratorul “studiilor preliminare” strict necesare demarării oricarui proiect:

             -  Ridicările topo;

             -  Documentațiile cadastrale;

             -  Dezmembrările sau unificările cadastrale;

             -  Panurile de trasare;

        lucrând în directă legătură cu colectivele de arhitectură și structură.

 

        În cadrul Departamentului de Proiectare, se asigură, prin specialiști atestați MLPAT și experți, serviciile de verificare tehnică a proiectelor pentru toate exigențele esențiale, conform legislației actuale pentru toate domeniile: arhitectură, structură, instalații și edilitare.

        Fără lipsă de modestie, preluând celebra fraza “vârsta unei societați este dată de experiența acumulată de-a lungul timpului a membrilor săi”, putem afirma că majoritatea  specialiștiilor angajați în cadrul fiecărui colectiv / serviciu, au participat la realizarea unor importante realizări investiționale în București sau în țară, atât pentru ansambluri rezidențiale complexe, cât și pentru hoteluri, spitale, centre comerciale, dotări culturale sau amenajări urbanistice/edilitare importante.

        Această ”zestre” tehnică conferă Companiei Municipale T.C.M.B. atât valență tehnică verificată cât și viteza de reacție așteptată de la aceasta pentru toate proiectele ce îi vor fi încredințate.

        Altă “componentă” importantă a activitații de proiectare în cadrul căreia atât specialiștii cu experiență cât și “juniorii” sunt deopotrivă implicați, o constituie activitatea de Asistența tenhică care contribuie nemijlocit la materializarea proiectelor în teren. Echipa de specialiști ce asigura Asistența tehnică este prezentă pe șantier nu numai la fazele determinante ci pe tot parcursul execuției până la Recepția la terminarea lucrărilor și Recepția finală.  

        Pentru asigurarea unei activități perene și în viitor, alături de specialiști cu experiență în derularea proiectelor, au fost implicați și arhitecți, ingineri structuriști sau ingineri instalatori tineri care, beneficiind de climatul profesional creat conferă garanția continuității activității profesionale a companiei pe termen mediu și lung.

Contact

Mesaj de contact

Holding

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#