Consultanta

Unul dintre elementele cheie ale companiei noastre este serviciul de consultanta, acesta perminţându-ne să creştem şi să extindem domeniul de aplicare al proiectelor pentru a veni în întampinarea nevoilor clienţilor noştri.

Prin serviciul de consultanta oferim asistenta Beneficiarului pentru realizarea Proiectului. Astfel, consultantii nostri actioneaza în numele si in interesul Beneficiarului, administrand lucrarea atat din punct de vedere fizic cat si din punct de vedere financiar, pentru a asigura indeplinirea conditiilor de calitate si a exigentelor impuse de Beneficiar. Consultantii monitorizeaza si verifica activitatea constructorului, asigurandu-se ca lucrarile sunt conforme cu contractul de executie, proiectele de executie, caietele de sarcini, normativele si standardele de calitate in vigoare. Totodata, Consultantii ofera Beneficiarului garantia realizarii proiectelor cu respectarea cadrului legal.

Scopul Serviciului de Consultanta este si acela de a proteja Beneficiarul cu privire la toate aspectele legate de derularea investitiei. Consultantul prezinta riscurile, variantele de abordare si potentialele consecinte si recomanda solutii optime de gestionare a acestora. Toate acestea cu scopul de a-i oferi Beneficiarului o imagine prospectiva completa, o buna intelegere a situatiei, oferindu-i acestuia posibilitatea de a actiona din timp, in deplina cunostinta de cauza, reducand astfel eventuale efecte negative asupra obiectivului. Asiguram supravegherea, controlul executării lucrărilor şi dirigenţia de şantier pentru toate fazele de construcţie si furnizam servicii de supervizare pentru fazele de construcţie şi post-construcţie, dispunând de personal cu o vastă experienţă în domeniu, având ca obiectiv asigurarea implementării la timp a lucrărilor precum şi utilizarea eficientă a resurselor financiare disponibile în cadrul contractelor, rezultând într-o administrare eficientă a activităţilor proiectului.

Serviciile de Consultanta in constructii oferite de Trustul de Cladiri Metropolitane sunt:

– verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul executarii acestora;

– urmărirea realizarii lucrarilor de construire în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, contractului de lucrari, avizelor, caietelor de sarcini, ale documentatiei de executie, reglementarilor tehnice şi ale legislaţiei în vigoare si in conformitate cu condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente, pe care se obliga sa le respecte;

– verificarea si asigurarea respectarii de catre Constructor a contractelor de antrepriza incheiate de catre acesta din urma cu Beneficiarul, a proiectelor tehnice, autorizatiei de construire, avizelor, caietelor de sarcini si legislaţiei în vigoare;

– verificarea existenţei documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;

– verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;

– informarea Investitorului privind deficienţele calitative si/sau cantitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propunerea opririi lucrărilor, demolarii, sau refacerii lucrarilor, executate necorespunzator de catre executant, in conformitate cu solutiile date de catre Proiectant si vizate de catre Verificatorul de proiecte atestat;

– verificarea, în calitate de reprezentant al Beneficiarului, respectarii prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;

– avizarea şi urmărirea respectarii de către Executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate;

– participarea alături de Inspectoratul de Stat în Construcţii la verificarea lucrarilor ajunse în faze intermediare şi faze determinante ale executiei;

– sistarea execuţiei lucrărilor executate necorespunzător;

– urmarirea respectarii de către Constructor a măsurilor dispuse de Proiectant sau de organele abilitate;

– anunţarea ISC/ICB-ului privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către Investitor/Beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verificarea punerii în siguranţă a construcţiei, conform proiectului, in cazul in care consultanta include si dirigentie;

– anunţarea ISC/ICB-ului privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către Investitor/Beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, in cazul in care consultanta include si dirigentie;

– preluarea documentelor de la Constructor şi Proiectant şi completarea cartii tehnice a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale (respectiv ansamblul de documente referitoare la proiectarea, execuţia, recepţia, exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea în timp a construcţiei), in cazul in care consultanta include si dirigentie;

– urmarirea din punct de vedere tehnic, executarea lucrarilor pe tot parcursul lor, admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ;

– participarea la receptia terminarii lucrarilor de construire si asigurarea secretariatului comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, precum si întocmirea actelor de recepţie, in cazul in care consultanta include si dirigentie;

– participarea la recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie si asigurarea secretariatului comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, precum si întocmirea actelor de recepţie, in cazul in care consultanta include si dirigentie.